CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Dodatki do emerytury i renty

W zależności od naszego wieku i sytuacji życiowej, możemy liczyć na szereg dodatków do emerytury lub renty. Takie dodatki wypłacane są co miesiąc razem ze świadczeniem emerytalnym. Większość wydawana jest na wniosek zainteresowanego, ale niektóre z nich, np. dodatek pielęgnacyjny, przysługuje automatycznie po ukończeniu 75 roku życia.

  • Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, pobierającej emeryturę lub rentę,  jeśli osoba ta została uznana za całkowicie niesamodzielną i niezdolną do pracy lub po ukończeniu 75 roku życia. W tym drugim przypadku dodatek przysługuje z automatu i nie trzeba składać na niego wniosku.

  • Dodatek dla sierot zupełnych

To dodatek dla osoby uprawnionej do pobierania renty rodzinnej i pozbawionej obojga rodziców, a także osobie, której zmarła matka, a ojciec jest nieznany. Dodatek przysługuje uprawnionemu bez względu na jego wiek. Aby otrzymać taki dodatek, należy złożyć do ZUS wniosek, dołączając do niego dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

  • Dodatek kombatancki

Dodatek ten przysługuje kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przyznawany jest na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wymagane jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku.

  • Dodatek kompensacyjny

Dodatek przysługuje kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Poza tym przysługuje wdowom i wdowcom po tych osobach, jednak muszą oni być emerytami bądź inwalidami lub pobierać uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne. Dodatek kompensacyjny wynosi 15% dodatku kombatanckiego.

Jeśli pobierasz więcej niż jedną emeryturę lub rentę, to ZUS może przyznać wyłącznie jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

  • Dodatek za tajne nauczanie

To dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie oraz osobom, które przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Osoba, która jest uprawniona do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, otrzyma tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub ten wybrany przez siebie.