W ostatnich dniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zaczęły do niego wpływać liczne skargi na platformę pożyczkową Szybka Gotówka, która oferuje krótkoterminowe pożyczki przez Internet. Zastrzeżenia konsumentów dotyczyły głównie automatycznego refinansowania chwilówki w przypadku braku spłaty w terminie oraz zawyżania opłat. Praktyki te uderzają szczególnie w konsumentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Postępowanie wyjaśniające, którego przeprowadzenie zapowiedział już Prezes UOKIK ma ustalić, czy przedsiębiorca naruszył prawa konsumentów.

Konsument, który zawiera umowę pożyczki posiada uprawnienia i obowiązki, które wynikają z ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego zawierając taką umowę pamiętajmy o kilku zasadach.

  1. sprawdźmy, czy firma pożyczkowa widnieje w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego,
  2. mamy prawo otrzymać od przedsiębiorcy bezpłatny projekt umowy w celu zapoznania się z jego treścią, a w razie wątpliwości możemy udać się na konsultację np. do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  3. umowę musimy zawrzeć na piśmie (z nielicznymi wyjątkami). Przed podpisaniem dokładnie ją przeczytajmy, przy czym warto pamiętać, że często jej integralną częścią są także regulaminy, tabele opłat, ogólne warunki i inne dokumenty,
  4. postanowienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę, dotyczą wysokości kosztów kredytu, sposobu ustanowienia zabezpieczeń oraz warunków wypłaty kredytu,
  5. umowa powinna określać kwotę udzielonego kredytu, wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych. Obecnie odsetki mogą wynosić maksymalnie 8%, a koszty pozaodsetkowe (m.in. opłat przygotowawcza, prowizja) zależą od okresu pożyczki np. dla pożyczek krótszych niż 30 dni limit wynosi 5 proc., a dla pożyczek na rok 21 proc.
  6. należy z wielką ostrożnością podchodzić do ofert firm, które wymagają uiszczenia jakichkolwiek opłat jeszcze przed zawarciem umowy. Mogą to być nieuczciwi przedsiębiorcy, których głównym źródłem dochodu nie są należności z tytułu udzielonych pożyczek, a jedynie wpłacane przez niedoszłych kredytobiorców opłaty przygotowawcze. Po uiszczeniu takiej opłaty przez konsumenta przedsiębiorca odmawia udzielenia mu pożyczki uzasadniając to brakiem zdolności kredytowej lub nieprzedstawieniem odpowiednich zabezpieczeń. Tego typu przedsiębiorcy kierują swoją ofertę przede wszystkim do osób, którym banki i SKOK-i odmawiają udzielenia pożyczki,
  7. podpisaną umowę (wraz z wszelkimi załącznikami) przedsiębiorca musi niezwłocznie doręczyć konsumentowi. Nigdy nie podpisujmy oświadczenia potwierdzającego otrzymanie regulaminu, tabeli, ogólnych warunków umownych itp. lub zapoznanie się z ich treścią, jeśli w rzeczywistości nie doręczono nam takiego dokumentu lub uniemożliwiono zapoznanie się z nim. Pamiętajmy, że oświadczenie takie może być zawarte w umowie,
  8. pamiętajmy, że mamy 14 dni kalendarzowych, aby odstąpić od umowy. W takim wypadku będziemy musieli jednak oddać odsetki za czas, w którym pieniądze były na naszym koncie. W każdym momencie możemy wcześniej spłacić pożyczkę. Instytucja finansowa musi się z nami rozliczyć z pobranych opłat – dostaniemy zwrot proporcjonalnie do okresu, przez który dysponowaliśmy pieniędzmi.

Nieodpłatną pomoc konsumencką można uzyskać w Ośrodkach Konsumenckich wymienionych na stronie www.dlakonsumenta.pl lub dzwoniąc pod nr 22 299 60 90.

 

Autor: Hubert Plichta – Dlakonsumenta.pl