O NAS

Kiedy wybuchła epidemia koronawirusa SARS Cov-2, osoby starsze znalazły się w grupie zwiększonego ryzyka co do przebiegu choroby COVID-19 wywoływanej tym patogenem.
Ta niespotykana dotąd w powojennej historii świata skala zachorowań i zgonów w większości osób starszych, wymaga natychmiastowej reakcji nie tylko rządu, ale i organizacji pozarządowych.

W Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej podjęliśmy natychmiastowe działania, aby zintegrować wiedzę o pomocy oferowanej seniorom przez wiele podmiotów oraz zebrać potrzebne informacje i w ten sposób pomóc osobom starszym, dając im podręczne Centrum Informacji.

Historia instytutu zaczęła się w ponad pięć lat temu, ale to dziś zrozumieliśmy, jak ważny i potrzebny to był krok, aby taki podmiot powołać. Dziś nasza misja realizuje się naprawdę.

Więcej o nas na stronie www.kigs.org.pl

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) jest fundacją działającą dla pożytku publicznego, która powstała w 2014 roku i jest podmiotem integrującym interesariuszy z obszaru polityki i gospodarki senioralnej.

Misją KIGS jest gromadzenie oraz wymiana wiedzy a także przygotowywanie rozwiązań mających na celu dostosowanie gospodarki i społeczeństwa do długowieczności.

KIGS swe działania misyjne realizuje we współpracy z licznymi przedstawicielami środowisk senioralnych, z ekspertami, z podmiotami komercyjnymi oraz przy współpracy z przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji pozarządowych.

KIGS stoi na czele wyzwań wynikających z konieczności dopasowania otoczenia oraz produktów i usług do potrzeb wynikających z wieku, aby zapobiegać zjawisku wykluczenia zwanego ageizmem. Zadaniem KIGS jest rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami, które mają obowiązek lub potrzebę działań na rzecz jakości życia osób starszych oraz wpływu długowieczności na zmiany społeczne i gospodarcze.

Świat na miarę wieku” – hasło KIGS z ostatniego kongresu Gospodarki Senioralnej mówi, że o ile nie mamy wpływu na upływ lat, to pamiętajmy, że mamy wpływ na dopasowanie otoczenia do wieku, każdego wieku. Czy będziemy żyć w świecie przyjaznym wiekowi to nasz wybór. KIGS powstał po to, aby realizować misję budowania świata przyjaznego wiekowi na przestrzeni równych szans seniorów w obecności obywatelskiej, konsumenckiej, kulturalnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i historyczno-kulturowej.

KIGS współpracuje z największymi oraz mniejszymi organizacjami senioralnymi takimi jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów III Wieku, Polska Unia Seniorów. Ponadto KIGS posiada liczne kontakty zagraniczne i na stałe współpracuje m.in. z SilverEco.org – organizatorem srebrnych nagród z Francji, gdzie prezes KIGS od trzech lat zasiada w stałym jury i ocenia podmioty i rozwiązania z całego świata w obszarze silver economy.

KIGS realizuje swoje działania statutowe w sposób ciągły oraz biorąc udział w projektach, a także wykonując zadania zlecone przez podmioty publiczne. Instytut działa na terenie Polski, posiada kilkanaście miejsc realizacji działań i projektów a także współpracuje z partnerami zagranicznymi, biorąc udział w wydarzeniach za granicą.

Skrócona historia rozwoju i głównych projektów KIGS:

1

Dokument programowy pt. „Strategia rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce” powstał z inicjatywy KIGS w wyniku współpracy z 58 podmiotami, które były jednocześnie sygnatariuszami deklaracji. Dokument ten, to skrócona strategia rozwoju gospodarki senioralnej oparta o diagnozę potrzeb i stopnia aktywności środowiska senioralnego oraz ocenę stanu zaspokojenia potrzeb seniorów, z wykorzystaniem wszystkich głosów zainteresowanych środowisk. To swoista mapa drogowa, wskazująca niezbędne działania mające na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie.

2

Projekt Komisji Europejskiej „Otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia”
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, jako jedyna organizacja z Europy Środkowo-Wschodniej, został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie „Neighbourhoods of the Future”. Podsumowanie i konferencja kończąca projekt miała miejsce w Ministerstwie Rozwoju w 2016 roku.

3

Ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (2017)
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wykonał opracowanie ekspertyzy dotyczącej zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazanie istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.

4

WIS – Warszawski Indeks Samodzielności (2017)
KIGS zrealizował projekt polegający na wypracowaniu wystandaryzowanych narzędzi służących do oceny stopnia samodzielności osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych m.st. Warszawy.

5

Paszport seniora (2017-2019)
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przekazał nieodpłatnie kilka tysięcy paszportów osobom starszym. Paszport zawiera wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz listę pomocnych danych kontaktowych.

6

Kampania “Senior Znaczy Szacunek” – I edycja 2017, II Edycja 2018-2019
KIGS przeprowadził kampanię informacyjno-edukacyjną “Senior Znaczy Szacunek”. 2000 osób wzięło udział w wykładach „Seniorze nie daj się oszukać!” 8 mln Polaków usłyszało o kampanii Senior Znaczy Szacunek dzięki promocji w telewizji i lokalnych mediach.

7

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu (2017 – do dziś)
Projekt Pienińskich Domów Dziennego Pobytu jest prowadzony przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z gminami Czorsztyn, Łapsze Niżne oraz Szczawnica. Projekt ten polega na utworzeniu i prowadzeniu trzech placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i realizację (przez kadrę przygotowaną w ramach projektu) usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób starszych, niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów poprzez wdrożenie modelu usług opiekuńczych opartego na standardach jakościowych opracowanych przez KIGS. Usługi zapewniają opiekę i aktywizację osób starszych, mającą na celu pozostawienie ich jak najdłużej w miejscu zamieszkania i stanowiące istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin (projekt we współpracy z JST współfinansowany ze środków europejskich).

8

Raport „Silver Book”
Raport Silver Book 2019 otwiera oczy na różnorodność postaw, potrzeb, stylów życia osób 55+, o których świat reklamy i producentów często zapomina. Dane w raporcie pochodzą przede wszystkim z badania Target Group Index (TGI). (projekt finansowany ze środków własnych KIGS i Kantar).

9

Słuchowisko „Złote Lata” (2018)
Edukacyjne słuchowisko dla seniorów na antenie Polskiego Radia w Programie I. W słuchowisku pokazaliśmy, co spotyka na co dzień seniorów i jak sobie z tym radzą. To wszystko w lekko humorystycznym tonie produkcji Teatru Polskiego Radia. Każdy dotychczasowy odcinek Serialujest dostępny pod adresem https://kigs.org.pl/sluchowisko-zlote-lata/.

10

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów (2019-do dziś).
UOKiK powierzył zadanie publiczne „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020” KIGS oraz Stowarzyszeniu Aquila, które wspólnie realizują projekt pt. „Konsumencie nie jesteś sam!” zwany również DlaKonsumenta.pl. W ramach zadania publicznego realizowane jest bezpłatne poradnictwo prawne (udzielanie porad prawnych konsumentom osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, sporządzanie pism dla konsumentów, w tym pism procesowych i wniosków ADR) w 10 stałych ośrodkach regionalnych w kraju. Dodatkowo prowadzone są bezpłatne porady prawne w terenie, poza stałymi ośrodkami regionalnymi w trakcie wydarzeń i eventów regionalnych prowadzonych w wybranych województwach a także działa strona internetowa dlakonsumanta.pl z praktycznymi poradami, która jest swoistym przewodnikiem po świecie konsumenta.

11

Raport z aktywności na rynku pracy „Czy chcesz pracować na emeryturze?” (2020) – raport przeprowadzony na ponad 1000 respondentów 55+. Publikacja raportu wraz konferencją planowana była na marzec 2020 i została wstrzymana z powodu epidemii koronawirusa.

KIGS ponadto organizuje:

  • Srebrne śniadania czwartkowe – cykliczne spotkania otwierające nowe obszary problemowe

  • Warsztaty dla partnerów – cykliczne, robocze spotkania warsztatowe

  • Prowadzi Bazę Wiedzy – internetowe kompendium wiedzy dostępnej dla Partnerów i Ekspertów KIGS

  • Badania fokusowe z grupami seniorów
  • Warsztaty dla ekspertów
  • Spotkania mentoringowe dla osób planujących założenie NGO
  • Konferencje prasowe i eksperckie