Polityka prywatności

Dane osobowe, których Administratorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
w Warszawie (dalej jako „KIGS” lub „ADO”) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
   • osób które kontaktują się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Jesteś świadkiem oszustwa? Zgłoś je nam”,
   • osób które kontaktują się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Chcę pomóc fundacji w inny sposób”,
   • osób które kontaktują się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Chętnie skorzystam z pomocy”,
   • osób wpłacających środki finansowe w ramach organizowanej przez KIGS zbiórki pieniędzy,
   • osób korzystających z forum,
   • osób odwiedzających stronę www.abcsenior.com
  2. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, fundacja z  siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa, NIP: 7010443843, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524902, NIP 7010443843, REGON 147453294.
 3. Kontakt z Administratorem
  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na dedykowany adres e-mail: rodoabc@kigs.org.pl
  2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.
  2. Każde z działań zostało opisane oddzielnie, poniżej, aby łatwiej było Państwu znaleźć odpowiednie dla siebie zapisy.
  3. Osoby kontaktujące się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Jesteś świadkiem oszustwa? Zgłoś je nam”
   1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
    • świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonywaniu umowy na linii KIGS – Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
    • udzielenia odpowiedzi/ zareagowania na treść przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w tym kontaktowania się w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi, reakcji na przesłaną wiadomość.
    • podjęcia niezbędnych działań, w tym udzielenia m.in. pomocy prawnej osobie starszej, która zgłosiła próbę oszustwa (lub w imieniu, której zgłoszono próbę oszustwa) lub stała się ofiarą oszustwa – dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, która zwraca się
     o pomoc dla siebie lub na rzecz innej osoby oraz art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, będących jednym z celów statutowych fundacji w postaci wyrównywania szans osób starszych
    • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celów.
    • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    • Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe w zakresie w ust. 1 lit. b) i d) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości. Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. c) będą przetwarzane do czasu udzielenia pomocy, rozwiązania problemu.
    • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
     w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   2. Osoby kontaktujące się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Chcę pomóc fundacji w inny sposób”
    1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
     • świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonywaniu umowy na linii KIGS – Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
     • udzielenia odpowiedzi/ zareagowania na treść przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w tym kontaktowania się w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi, reakcji na przesłaną wiadomość.
     • umożliwienia osobom potrzebujących pomocy dotarcia do wolontariuszy, którzy zgłosili chęć pomocy seniorom (dotyczy osób, które zgłosiły chęć bycia wolontariuszem i niesienia pomocy innym) – dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, która zwraca się o pomoc dla siebie lub na rzecz innej osoby oraz art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, będących jednym z celów statutowych fundacji w postaci wyrównywania szans osób starszych.
     • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
     • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celów.
     • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, osobom, które potrzebują pomocy w zakresie w jakim została zgłoszona chęć jej świadczenia, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
     • Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe w zakresie w ust. 1 lit. b) i d) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości. Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. c) będą przetwarzane do czasu udzielenia pomocy, rozwiązania problemu.
     • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   3. Osoby kontaktujące się z KIGS za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego „Chętnie skorzystam z pomocy”
    1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
     • świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonywaniu umowy na linii KIGS – Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
     • udzielenia odpowiedzi/ zareagowania na treść przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w tym kontaktowania się w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi, reakcji na przesłaną wiadomość.
     • udzielenia niezbędnej pomocy osobie starszej (m.in. wskazania odpowiednich instytucji, numerów telefonów, przekazania kontaktu do osób udzielających bezpośredniego wsparcia, pomocy przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną)– dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, która zwraca się o pomoc dla siebie lub na rzecz innej osoby oraz
      art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
      w interesie publicznym, będących jednym z celów statutowych fundacji w postaci wyrównywania szans osób starszych,
     • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
     • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celów.
     • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, osobom, które mają udzielić takiej pomocy/ wsparcia, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
     • Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe w zakresie w ust. 1 lit. b) i d) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości. Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. c) będą przetwarzane do czasu udzielenia pomocy, rozwiązania problemu.
     • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
      w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   4. Osoby wpłacające środki finansowe w ramach organizowanej przez KIGS zbiórki pieniędzy
    1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
     • przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej w związku ze zbiórką prowadzoną na stroniewww.abcsenior.com , w tym wypełnienia ciążących na ADO obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
     • przekazywanie darczyńcy e- mailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparł – dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość poinformowania o otrzymaniu płatności oraz o istotnych informacjach z nią związanych tj. zmiana warunków zbiórki lub jej efektach, a także budowanie i integrowanie wokół fundacji społeczności osób chcących pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
     • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
     • Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym to rozliczeń księgowych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celów.
     • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną, innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
     • Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. a) będą przetwarzane okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Dane osobowe w zakresie w ust. 1 lit. b) i c) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości.
     • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
      w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   5. Osoby korzystające z forum
    1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
     • świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonywaniu umowy na linii KIGS – Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
     • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
     • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celów.
     • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
     • Dane osobowe w zakresie ust. 1 lit. a) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe w zakresie w ust. 1 lit. b) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości.
     • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
      w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  4. Osoby odwiedzające stronę www.abcsenior.com
   1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
    • administrowania i zarządzania stroną – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wykrywania niepożądanych działań na stronie, zarządzanie stroną,
    • prowadzenia badań statystycznych – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony, sprawdzanie przydatności rozwiązań, umożliwienie dopasowania jej do potrzeb użytkownika.
    • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami – dane osobowe przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia oraz obrona przed roszczeniami.
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo.
    • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    • Dane osobowe będą przetwarzane przez do czasu wykasowania plików cookies. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
    • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
     w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Odbiorcy danych
  1. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Poszczególne podmioty zostały wskazane w treściach dedykowanych konkretnym procesom.
  2. W związku z tym, iż Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).
 6. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.
  2. Dokładny czas przetwarzania danych znajdziecie Państwo w poszczególnych klauzulach informacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.
 3. Strona wykorzystuje poniższe pliki cookies:
  • Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
 4. Administrator wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • utrzymania sesji Użytkownika,
  • tworzenia statystyk, pozycjonowania w przeglądarkach internetowych pozwalających optymalizowanie jego użyteczności,
  • konfiguracji i dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. rozpoznanie urządzenia, analiza i badanie oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych przez),
  • zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze strony.
 5. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak wypływ na niektóre funkcjonalności strony. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies poczytuje się za zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego Google  Analytics, umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach.  Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to, że nie identyfikują osób odwiedzających stronę strony. Administrator gromadzi tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę, dane geograficzne.
 9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google – właściciela narzędzia analitycznego Google Analytics, więc zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google  aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach przez Google Analytics: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Postanowienia końcowe

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.
 2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 25.03.2020r..

Ułatwienia czytelności