Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularzy kontaktowych” oraz forum „Porozmawiaj ze mną” jako usług świadczonych drogą elektroniczną (razem zwane „usługami świadczonymi drogą elektroniczną”), dostępnych na stronie internetowej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie (www.abcsenior.com) (dalej jako „KIGS”) w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/udzielenia pomocy w zakresie wynikającym z treści wiadomości, wymiany informacji, prowadzenia dyskusji.

Na stronie internetowej www.abcsenior.com dostępne są trzy formularze kontaktowe:

 1. „Zgłoś próbę oszustwa”
 2. „Zgłoś pomoc seniorom” – Chcę wesprzeć fundację w inny sposób
 3. „Zgłoś się po pomoc” – Chętnie skorzystam z pomocy

razem zwane „Formularzami kontaktowymi.”

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularze kontaktowe – formularze, w których Użytkownicy strony internetowej  www.abc-senior.cumulus.atthouse.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu uzyskania pomocy/odpowiedzi na zagadnienie wynikające z treści wiadomości lub dotyczące chęci wsparcia fundacji.
 2. Forum – forum „Porozmawiaj ze mną” – platforma do prowadzenia dyskusji, zadawania pytań, wymiany informacji.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z któregoś z „Formularzy kontaktowych” lub z Forum w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, fundacja z  siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”

 1. Dostęp do Formularzy kontaktowych nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. KIGS zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularzy kontaktowych.
 3. Formularze kontaktowe służą wyłącznie do zgłaszania próśb o pomoc dla osób starszych związanych ze szczególną sytuacją ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, zgłaszania prób oszustwa, udzielenia informacji, zgłoszenia chęci niesienia pomocy innym (działanie w charakterze wolontariusza).
 4. Formularze kontaktowe nie mogą być wykorzystywane do: składania skarg, petycji, ofert. Zgłoszenie informacji na temat próby oszustwa nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem przestępstwa do odpowiednich organów ścigania.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych
   i informacji:  
   • Formularz „Zgłoś próbę oszustwa” – imię, nazwisko, adres e-mail, treść – w czym możemy pomóc ?”,
   • Formularz „Zgłoś pomoc seniorom” – Chcę wesprzeć fundację w inny sposób– imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, treść – jak chcesz pomóc ?”
   • Formularz „Zgłoś się o pomoc” – Chętnie skorzystam z pomocy” – imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, treść – w czym możemy Ci pomóc?”
  • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  • potwierdzenie, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce prywatności,
  • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularzy kontaktowych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w ramach Formularz kontaktowych

 1. KIGS nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane po wypełnieniu formularza kontaktowego. KIGS oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności aby były one jak najbardziej rzetelne i aktualne.
 2. KIGS oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularzy kontaktowych mają: walor informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec KIGS.
 3. KIGS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Formularzy kontaktowych wynikających z przyczyn niezależnych od KIGS lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej KIGS.
 4. KIGS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.abc-senior.cumulus.atthouse.pl
 5. KIGS zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Zasady funkcjonowania Forum „Porozmawiaj ze mną”

 1. Forum dyskusyjne funkcjonujące na stronie www.abc-senior.cumulus.atthouse.pl jest ogólnodostępnym mechanizmem. Stworzone zostało dla Użytkowników strony i służy jako platforma do dyskusji, zadawania pytań, wymiany informacji.
 2. Dostęp do Forum nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 3. KIGS zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
 4. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  • podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  • wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
  • propagowanie przemocy i agresji;
  • propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
  • rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
  • rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
  • rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
  • umieszczanie linków do innych stron www;
  • umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
  • rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
  • rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
  • rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
  • rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  • rozpowszechnianie spamu.
 8. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką komentowanego materiału. Treści umieszczane w tematach, do których nie należą będą usuwane lub w szczególnych przypadkach przenoszone do właściwego miejsca.
 9. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość.
 10. KIGS nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
 11. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec KIGS i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.
 12. KIGS zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.
 13. KIGS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 14. KIGS może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec KIGS.
 15. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
 16. KIGS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.abc-senior.cumulus.atthouse.pl

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

 1. Administratorem danych osobowych jest: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, fundacja z  siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa, NIP: 7010443843, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym
  dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524902, NIP 7010443843, REGON 147453294.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: rodoabc@kigs.org.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną (formularze kontaktowe, forum) i wykonywaniu umowy na linii KIGS – Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
  • udzielenia odpowiedzi/ zareagowania na treść przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w tym kontaktowania się w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi, reakcji na przesłaną wiadomość.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w.w. celu.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej, poczty e -mail, z którym ADO uregulował prawnie przepływ danych, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe w zakresie ust. 3 lit. a) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe zawarte w formularzu w zakresie celu określonego w ust. 3 lit. b) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wysłania wiadomości.
 7. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

Ułatwienia czytelności